3 év jótállás 14 napos elállási jog

Klarstein nyereményjáték- feltételek

Jelen alapszabály azokra a játékokra érvényes, amelyeket a szervező a Facebook közösségi hálózatán tesz közzé - fan page Klarstein Magyarország és Instagram - klarstein.magyarorszag fiók.

Magyarországra érvényes általános játékfeltételek (a továbbiakban: „játék”).

 1. Szervező

  A játékot a Brands Made in Berlin a.s. részvénytársaság szervezi, székhely: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, cégazonosító szám: 48 276 723, a cég az Rt. szakasz 6208/B betétszám alatt a Pozsonyi Városi Bíróság III. Számú Bíróság cégnyilvántartási jegyzékében van bejegyezve.

 2. A játék ideje és helye

  A Klarstein Magyarország Facebook oldalán vagy a klarstein.magyarorszag Instagram fiók felületén lebonyolított játékok (együtt vagy külön-külön a továbbiakban: „Klarstein közösségi hálózatok”) időtartama általában az adott nyereményjáték kihirdetés szövegében van meghatározva, és Magyarország területén zajlanak, hacsak nincs másképp meghatározva.

 3. Játék résztvevői

  A játékben részt vehet minden 18 évnél idősebb természetes személy, aki Magyarország területén állandó lakhellyel rendelkezik. 18 évesnél fiatalabb személy esetében szükség van a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulására. A játékba nem vehetnek részt a szervező alkalmazottai, és mindezek közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének értelmében.

 4. A játékban való részvétel feltételei:

  A játékban való részvétel feltételei általában a közösségi hálózatokon megjelenő nyereményjáték kihirdetés szövegében vannak meghatározva. A szervező fenntartja a jogot, hogy kivételes esetekben módosítsa a részvétel feltételeit, miközben kötelezi magát, hogy ezen játék feltételeit közzéteszi a nyereményjáték szövegében.

  A játék résztvevőinek a játék keretén belül tartózkodniuk kell a vulgáris kifejezésektől és a szélsőséges rasszista vagy fasiszta stb. megnyilvánulásoktól.

  A szervező azt a résztvevőt sorolja be a játékba, aki megfelel a fenti feltételeknek, esetleg a nyereményjáték kihirdetés szövegében feltüntetett feladat alapján, a játék meghatározott időpontjában. A szervező fenntartja a jogot a játékba azt a jelentkezőt nem besorolni, ha fennáll a gyanú, hogy nem felel meg a fenti feltételeknek.

  A játék résztvevője maximum egyszer kapcsolódhat be a játékba, ha a konkrét játékfeltételek nem határozzák meg másként.

  Abban az esetben, ha a versenyposzt tartalma szerzői mű, nem tartalmazhatja a szerzői jog által védett mű által bemutatott személy valódi vezetéknevét, címét és egyéb adatait, amelynek alapján ezt a természetes személyt azonosítani lehetne. A játék résztvevőjének a versenyposzt vagy annak részét képviselő alkotás szerzőjének kell lennie, kivéve, ha a játék jellege miatt eltérő szabályozás lép érvénybe. A szervező fenntartja a jogot, hogy ne sorolja be a benyújtott versenyposztot a játékba abban az esetben, ha kétségei merülnek fel az ebben a bekezdésben szereplő feltételek be nem tartásával kapcsolatban, valamint, ha ez érintheti a természetes személynek a személyiség védelméhez fűződő jogait.

  Abban az esetben, ha a versenyposzt tartalma a résztvevő szerzői műve, elküldésével a résztvevő, illetve a szerzői mű szerzője hozzájárul a mű feldolgozásához, más művel való összecsatolásához, sokszorosításához és/vagy nyilvánosságra hozásához, területi vagy időbeli korlátozások nélkül, ingyenesen. A versenyposzt elküldésével a résztvevő kijelenti, hogy a szerzői mű nyilvánosságra hozatalával a szervező indokolatlanul nem avatkozik bele a résztvevő, a mű szerzője vagy egy harmadik személy semmilyen jogába és jogos érdekébe, ezeket a jogokat vagy érdekeket nem veszélyezteti; ellenkező esetben a résztvevő, ill. szerző kötelezi magát a harmadik személy jogos követeléseit a saját költségére rendezni.

 5. Nyeremény

  A játékban megnyerhető nyereményt általában a Klarstein közösségi hálózatok felületén közzétett nyereményjáték kihirdetés szövege tartalmazza.

  A verseny befejezése után a nyertest a Klarstein közösségi hálózatokon választják ki, általában másnap reggel, a szervező által a versenybejegyzésben meghatározott módon. A nyertest legkésőbb 14 nappal a verseny befejezése után választják ki.

  A nyertest azonosítását követően azonnal privát üzenetben tájékoztatjuk a nyereményről, az előző bekezdés értelmében legkésőbb 7 nappal a nyertes kiválasztása után. Annak a résztvevőnek a vezeték- és keresztneve, aki megnyerte a nyereményt, a Klarstein közösségi hálózatán lesz nyilvánosságra hozva, amivel a résztvevő a játékba való bekapcsolódásával egyetértett. A nyertes privát üzenetben lesz felkérve, hogy a nyeremény kézbesítésének érdekében adja meg a címét (magyarországi lakcímmel kell rendelkeznie), amelyre a nyeremény a szervező költségén lesz elküldve, valamint a telefonszámát a futárszolgálat részére.

  Ha a nyertessel nem lehet kapcsolatba lépni a megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a nyertes nem küldi el a kért címet a verseny szervezőjének, vagy a nyertes nem fogadja el a nyereményt a jelen szabályoknak és feltételeknek megfelelően, nyereményét elveszíti, és a verseny szervezője jogosult a nyeremény átadására kijelölni egy helyettesítőt és annak átadni a nyereményt.

 6. További feltételek

  A nyeremény átadásakor a nyertes aláírja az átvételi jegyzőkönyvet vagy hasonló dokumentumot. A nyeremény átadása a nyertestől eltérő személynek aláírt meghatalmazás alapján lehetséges.

  A versenyzőt kizárják a versenyből, ha a szervező olyan csalást vagy tisztességtelen magatartást állapít meg vagy megalapozott gyanúja támad a versenyző vagy más személy részéről, amely az adott résztvevőt illetéktelen előnyben részesítheti más versenyzőkkel szemben a nyeremény megszerzése érdekében vagy tisztességtelen, nem „fair play“ magatartás esetén.

  A játékba való benevezéssel a játék résztvevője vagy a szavazó kifejezi egyetértését a játékkal kapcsolatos előírásokkal és feltételekkel és kötelezi magát ezeknek a betartására. A játékba való benevezéssel vagy szavazással a résztvevő beleegyezését adja személyi adatainak a feldolgozásához, a játékfeltételek és a konkrét játék játékfeltételei céljának eléréséhez szükséges mértékben.

  A nyeremény hibáért panaszt benyújtani nem lehetséges.

  A szervező fenntartja a jogot, hogy a teljes időtartam alatt indoklás és kártérítés nélkül törölje a játékot, vagy módosítsa annak szabályait és feltételeit. Ezen a határozat a www.klarstein.hu weboldalon történő közzététel időpontjától lép hatályba.

  A szervező nem felel résztvevő részéről helytelen adatok megadása és valótlan kijelentések következtében keletkezett károkért, valamint a nyeremény elutasításáért a nyertes részéről.

  A játékra és az ahhoz kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre, amelyeket e szabályok és feltételek nem szabályoznak, Magyarország jogrendje az irányadó.

 7. Személyes adatok védelme

  A személyes adatok feldolgozására a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) rendelkezései és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. (továbbiakban GDPR) rendelete vonatkozik.

  A résztvevő személyes adatai a következő terjedelemben: vezetéknév, keresztnév, profilkép a Facebook vagy az Instagram közösségi hálózaton, lakcím vagy e-mail, képmás (ha szerepel a szerzői műben) a szervező által a játék megrendezése, nyeremény átadása és az ezzel kapcsolatos tevékenységek céljából kerülnek feldolgozásra és abban az esetben, ha az Ön képmása megtalálható a szerzői műben, akkor az felhasználható a szervező népszerűsítésére. A személyes adatok kezelője a játék szervezője. A személyi adatok a játék befejezésétől számított 12 hónapos időtartamra kerülnek megőrzésre; ennek az időnek a letelte után megsemmisítésre kerülnek. Személyes adatait nem szolgáltatjuk ki harmadik félnek. Az Ön személyes adatainak feldolgozásához nem használunk sütiket (cookies).

  A szervező csak a játék kiértékeléséhez és a nyeremény átadásához szükséges mértékben dolgozza fel az Ön személyes adatait, amely a személyes adatok feldolgozását a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben jelenti (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) pontja alapján).

  Az üzemeltető az Ön személyes adatait a versenyző kifejezett beleegyezése és annak mértéke alapján dolgozza fel (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pontja alapján).

  A személyes adatokkal kapcsolatos jogai főleg a következők:

  1. kérhet igazolást arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önről
  2. kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését
  3. kérheti a személyes adatkezelés korlátozását nem megengedett feldolgozás esetében
  4. visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását
  5. kérheti a kezelt személyes adatok strukturált formában történő megadását
  6. kérheti a személyes adatok harmadik félnek történő továbbítását
  7. panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál: a Magyarország Személyes Adatvédelmi Hivatala

  A személyes adatok korlátozott vagy hiányos megadása vagy a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás hiánya (abban az esetben, ha a hozzájárulás szükséges) a résztvevő törlését eredményezi a játékban résztvevők listájáról a szervező által, mivel a résztvevőt nem lehetséges azonosítani és nem lehet felvenni vele a kapcsolatot a játék kiértékelése és a nyeremény átadása céljából.

  Ha bármilyen kérdése, vagy kérése van a személyes adatok védelmével kapcsolatban, forduljon bizalommal az üzemeltetőhöz a következő e-mail címen:[email protected]

fel