Klarstein nyereményjáték-feltételek

Ez az alapszabály azokra a játékokra érvényes, amelyeket a szerző a Facebook közösségi hálózatán tesz közzé - fan page Klarstein Magyarország és Instagram - klarstein.magyarorszag fiók.

Magyarországra érvényes általános játékfeltételek (a továbbiakban csak „játék”).

 1. Szervező

  A játékot a Brands Made in Berlin a.s. szervezi, székhely: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, IČO: 48 276 723, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6208/B.

 2. A játék ideje és helye

  A Klarstein Magyarország Facebook oldalán vagy a klarstein.magyarorszag Instagram fiókon megvalósított játékok (együtt vagy külön-külön a továbbiakban csak „Klarstein közösségi hálózat”) időtartama általában az adott nyereményjáték szövegében van meghatározva, és Magyarország területén zajlanak, hacsak nincs másképp megadva.

 3. Játék résztvevői

  A játékben részt vehet minden 18 évnél idősebb természetes személy, aki állandó lakhellyel rendelkezik Magyarország területén. 18 évesnél fiatalabb személy esetében szükség van a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulására. A játékba nem kapcsolódhatnak be a szervező alkalmazottai, sem a hozzájuk közelálló személyek a 40/1964 sz. módosított Polgári Törvénykönyv 116§ értelmében.

 4. A játékban való részvétel feltételei:

  A játékban való részvétel feltételei általában a közösségi hálózatokon megjelenő hozzászólás szövegében vannak meghatározva. A szervező fenntartja a jogot, hogy kivételes esetekben módosítsa a részvétel feltételeit, miközben kötelezi magát, hogy a játék feltételeit közzéteszi a nyereményjáték szövegében.

  A játék résztvevőinek a játék keretén belül tartózkodniuk kell a vulgáris kifejezésektől és a szélsőséges rasszista vagy fasiszta stb. megnyilvánulásoktól.

  A szervező azt a résztvevőt sorolja be a játékba, aki megfelel a fenti feltételeknek, esetleg a nyereményjáték szövegében szereplő feladat szerint, a játék meghatározott idejében. A szervező fenntartja a jogot nem besorolni a játékba azt a jelentkezőt, aki nem felel meg a fenti kritériumoknak.

  A játék résztvevője maximum egyszer kapcsolódhat be a játékba, ha a konkrét játék feltételei nem határozzák meg másként.

  Abban az esetben, ha a nyereményjáték tartalma szerzői mű, nem tartalmazhatja a szerzői jog által védett mű által bemutatott személy valódi vezetéknevét, címét és egyéb adatait, amelynek az alapján ezt a természetes személyt meg lehetne határozni. A játék résztvevőjének a pályamű vagy annak részét képviselő alkotás szerzőjének kell lennie, kivéve, ha a játék jellege más elrendezést igényel. A szervező fenntartja a jogot, hogy ne sorolja be a benyújtott anyagot a játékba abban az esetben, ha kétségei merülnek fel az ebben a bekezdésben szereplő kritériumok be nem tartásával kapcsolatban, valamint ha ez érintheti a természetes személynek a személyiség védelméhez fűződő jogait.

  Abban az esetben, ha a nyereményjáték tartalma a résztvevő szerzői műve, elküldésével a résztvevő illetve a szerzői mű szerzője hozzájárul a mű feldolgozásához, más művel való összecsatolásához, sokszorosításához és / vagy nyilvánosságra hozásához, területi vagy időbeli korlátozások nélkül, ingyenesen. A nyereményjáték elküldésével a résztvevő kijelenti, hogy a szerzői mű nyilvánosságra hozatalával a szervező indokolatlanul nem avatkozik bele a résztvevő, a mű szerzője vagy egy harmadik személy semmilyen jogába és jogos érdekébe, ezeket a jogokat vagy érdekeket nem veszélyezteti; ellenkező esetben a résztvevő, ill. szerző kötelezi magát a harmadik személy jogos követeléseit a saját költségére rendezni.

 5. Nyeremény

  A játékban megnyerhető nyeremény általában a nyereményjáték szövegében szerepel, amely a Klarstein közösségi hálózatán van nyilvánosságra hozva.

  Ha véget ért a játék, a Klarstein közösségi hálózatán általában a következő nap reggelén ki van választva a nyertes a nyereményjátékban szereplő, szervező által meghatározott módon. A nyertes legkésőbb 14 nappal a játék befejezése után van kiválasztva.

  A nyertest személyének az azonosítása után azonnal privát üzenetben tájékoztatjuk a nyereményről, legkésőbb 7 nappal a nyertes kiválasztása után, a fenti bekezdés szerint. Annak a résztvevőnek a vezeték- és keresztneve, aki megnyerte a nyereményt, a Klarstein közösségi hálózatán lesz nyilvánosságra hozva, amivel a résztvevő a játékba való bekapcsolódásával egyetértett. A nyertes privát üzenetben lesz felkérve, hogy a nyeremény kézbesítéséhez adja meg a címét (a lakhelynek Magyarország területén kell lenni), ahová a szervező költségére el lesz küldve a nyeremény, valamint a telefonszámát a futárszolgálat részére.

  Abban az esetben, ha a megadott elérhetőségek által nem lehet kapcsolatba lépni a nyertessel, vagy a nyertes nem küldi el a játék szervezőjének a kért címet a nyeremény kézbesítése végett, vagy ha a nyertes a játék előírásainak és feltételeinek értelmében nem veszi át a nyereményt, akkor a nyeremény marad a szervezőnél, akinek jogában áll megfelelő módon más nyertest meghatározni és átadni neki a nyereményt.

 6. További feltételek

  A nyeremény átadásakor a nyertes aláírja az átvételi jegyzőkönyvet vagy hasonló dokumentumot. A nyereményt lehetséges más személynek átadni abban az esetben, ha ez a személy rendelkezik aláírt meghatalmazással.

  A játék résztvevője ki lesz zárva abban az esetben, ha a szervező megállapítja, vagy ha a szervező rájön, vagy megalapozott gyanúja támad csalárd vagy tisztességtelen dolog elkövetésével kapcsolatban a nyertes vagy olyan harmadik személlyel kapcsolatban, aki az adott résztvevőt jogtalan előnyben részesítette a játék többi résztvevőjével szemben a nyeremény megszerzése érdekében, esetleg nem fair play eljárás során.

  A játékba való benevezéssel a játék résztvevője vagy a szavazó kifejezi egyetértését a játékkal kapcsolatos előírásokkal és feltételekkel és kötelezi magát ezeknek a betartására. A játékba való benevezéssel vagy szavazással a résztvevő beleegyezését adja személyi adatainak a feldolgozásához, a játékfeltételek és a konkrét játék játékfeltételei céljának eléréséhez szükséges mértékben.

  Reklamálni a nyeremény hibáit nem lehetséges.

  A szervező fenntartja a jogot, hogy a teljes időtartam alatt indoklás és kártérítés nélkül törölje a játékot, vagy módosítsa annak szabályait és feltételeit. Ez a határozat a www.klarstein.hu weboldalon való megjelenésétől érvényes.

  A szervező nem felel résztvevő részéről helytelen adatok megadása és valótlan kijelentések következtében keletkezett károkért, valamint a nyeremény elutasításáért a nyertes részéről.

  A játékra és az ahhoz kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre, amelyeket e szabályok és feltételek nem szabályoznak, a Szlovák Köztársaság jogrendje az irányadó.

 7. Személyes adatok védelme

  A személyes adatok feldolgozására a személyes adatok védelméről szóló T.t. 18/2018 sz. jogszabály vonatkozik (továbbiakban csak „Törvény a SZAV“) és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad mozgásáról (továbbiakban csak GDPR“).

  A résztvevő személyes adatai a következő tartományban: vezetéknév, keresztnév, profilkép a Facebook közösségi hálózaton vagy az Instagramon, állandó lakhely címe vagy e-mail, képmás (ha szerepel a szerzői műben) a szervező által a játék megrendezése, nyeremény átadása és az ezzel kapcsolatos aktivitások céljából lesznek feldolgozva és abban az esetben, ha az Ön képmása megtalálható a szerzői műben, ez felhasználható a szervező népszerűsítésére. A személyes adatok kezelője a játék szervezője. A személyi adatok a játék befejezésétől számított 12 hónap időtartamig kerülnek megőrzésre; ennek az időnek a letelte után megsemmisítésre kerülnek. Személyes adatait nem szolgáltatjuk ki harmadik félnek. Az Ön személyes adatainak feldolgozásához nem használunk sütiket.

  A szervező csak a játék kiértékeléséhez és a nyeremény átadásához szükséges mértékben dolgozza fel az Ön személyes adatait, amely a személyes adatok feldolgozását a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben jelenti (GDPR 6. cikke, 1. bekezdés, b pontja értelmében).

  Az üzemeltető az Ön személyes adatait a kifejezett beleegyezés és annak mértéke alapján dolgozza fel (GDPR 6. cikke 1. bekezdés, a) pont).

  A személyes adatokkal kapcsolatos jogai főleg a következők:

  1. kérhet igazolást arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önről
  2. kérheti a személyes adatok kijavítását vagy kitörlését
  3. kérheti a személyes adatok feldolgozásának a korlátozását nem megengedett feldolgozás esetében
  4. visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását
  5. kérheti a kezelt személyes adatok strukturált formában történő megadását
  6. kérheti a személyes adatok harmadik félnek történő továbbítását
  7. panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál: a Magyarország Személyes Adatvédelmi Hivatala

  A személyes adatok korlátozott vagy hiányos megadása vagy a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás hiánya (abban az esetben, ha hozzájárulás szükséges) a résztvevő törlését eredményezi a játékban résztvevők listájáról a szervező által, mivel a résztvevőt nem lehetséges azonosítani és nem lehet felvenni vele a kapcsolatot a játék kiértékelése és a nyeremény átadása céljából.

  Ha bármilyen kérdése, vagy kérése van a személyes adatok védelmével kapcsolatban, forduljon bizalommal az üzemeltetőhez a következő e-mail címen: info@klarstein.hu

fel